Stadgar

för den ideella föreningen Bergunda Gymnastikförening med hemort i Växjö kommun, bildad den 16 januari 1967.

Stadgarna är senast reviderade vid årsmöte den 18 mars 2020 och följer i alla tillämpliga delar Riksidrottsförbundets stadgar 2020, fastställda vid stämman i maj 2019.


Föreningens verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i av föreningen driven verksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1§ Ändamål

Föreningen ska bedriva motionsverksamhet för barn och vuxna i enlighet med föreningens policy.

2§ Sammansättning

Föreningen består av fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

3§ Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Gymnastikförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande

specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4§ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

7§ Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska istället avgöras i enlighet med vad som anges i 29§.

8§ Stadgeändring

För ändring i stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9§ Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras, t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10§ Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen.

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemsansökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11§ Utträde

Medlem som inte betalat deltagaravgift för innevarande termin stryks från medlemsförteckningen och får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

12§ Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt att inkomma med skriftliga förslag till styrelsen
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen

14§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.


ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15§ Tidpunkt kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet ska meddelas medlemmarna senast tre veckor före mötet. Vidare ska kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida senast en vecka före årsmötet.

16§ Förslag till ärende att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalat medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18§ Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8§ första stycket och 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denna är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

21§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av a) förenings ordförande för en tid av 2 år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) minst 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.
 12. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

VALBEREDNINGEN

23§ Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av minst två ledamöter valda av årsmötet. Antalet ledamöter ska i görligaste mån vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper ska om möjligt finnas representerade.

Valberedningen ska senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER

24§ Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25§ Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Suppleanter kallas till styrelsemöten med frivillig närvaro utan rösträtt. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant och ersätter då ordinarie ledamot fullt ut med rösträtt. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befattning inom styrelsen.

26§ Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24§, och
 • förbereda årsmöte

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda och förbereda styrelsens sammanträden och möten, styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmar betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • göra prognoser och uppföljningar av föreningens ekonomi,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.

27§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokollet ska justeras av mötesordföranden. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

28§ Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

TVIST

29§ Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnader för skiljeförfarandet: Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnader för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.